Normen en Waarden - v.v. Moerkapelle

Normen en Waarden

Normen en Waarden


Normen, Waarden, Fairplay
en Gedragsregels
v.v. Moerkapelle

1. Inleiding

In teamverband voetballen, waaraan een ieder met plezier en een veilig gevoel kan deelnemen, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leden, trainers, leiders, spelers, scheidsrechters, ouders en bestuur.

Als bestuur willen wij hiervoor de randvoorwaarden scheppen. Bestuurlijke verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat we de gewenste manier van omgang met elkaar binnen v.v. Moerkapelle vaststellen, elkaar hierover informeren, afspraken maken en er gezamenlijk voor zorgen dat deze afspraken worden gerespecteerd

Als bestuur staan wij voor een club waar sportiviteit en respect zeer hoog in het vaandel staan.
Een club waar iedereen zich thuis voelt en waar we elkaar met respect benaderen of behandelen en met de faciliteiten die wij bieden, omgaan.

Namens het Bestuur van v.v. Moerkapelle

2. v.v. Moerkapelle, een waarde(n)volle vereniging

v.v. Moerkapelle:

 • wil ieder lid de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en achtergrond.
 • wil een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden wordt herkend als een aantrekkelijke club.
 • heeft een aantal basiswaarden die de pijlers vormen waarop de vereniging functioneert en die een belangrijke richtlijn zijn voor ons dagelijks denken en doen: Plezier, Respect, Eerlijkheid, Betrokkenheid, Sportiviteit en voorkomen van Grensoverschrijdend gedrag


Deze normen en waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van v.v.  Moerkapelle. Dus voor alle leden, leiders/trainers, bestuursleden, ouders/verzorgers, toeschouwers.

Voorkomen van grensoverschrijdend gedrag
Definitie en Gedragsregels begeleider

Misbruik, pesten, discriminatie, geweld maar ook seksuele intimidatie kunnen helaas nooit voor 100% voorkomen worden, maar een bestuur van een sportvereniging moet alles in het werk stellen om te zorgen, dat de kans erop zo klein mogelijk is.

De definitie van seksuele intimidatie in de sport is een belangrijk uitgangspunt bij de voorkoming en aanpak van seksuele intimidatie in de sport. De definitie is opgesteld door de sportbonden en NOC*NSF en aangenomen in de Algemene Ledenvergadering, als onderdeel van een breed pakket maatregelen tegen seksuele intimidatie. Hij is van toepassing op ieder lid van een sportvereniging, dus op sporters, technisch kader en bestuur. Tevens is de definitie van toepassing op iedereen die op contractbasis of als vrijwilliger een bijdrage levert aan sportactiviteiten.
Coaches, trainers en andere begeleiders van sporters, hebben een extra verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen van (seksuele) intimidatie. Deze verantwoordelijkheid is uitgewerkt en beschreven in “de gedragsregels begeleiders”. De gedragsregels verplichten begeleiders in te grijpen in geval van concrete incidenten. Ook  geven de gedragsregels de grenzen aan van de omgang die is toegestaan tussen de begeleider en de sporter. De gedragsregels zijn dan ook alleen van toepassing op begeleiders, waaronder in ieder geval wordt verstaan coaches, trainers en verzorgers.
Zowel van de gedragsregels voor begeleiders de definitie als ook van seksuele intimidatie, zullen bij de behandeling van concrete klachten als toetssteen worden gebruikt.

Definitie van het begrip begeleider:
Een begeleider is degene die een sportbeoefenaar in de ruimste zin van het woord begeleidt en /of voor die begeleiding verantwoordelijk is, waaronder in ieder geval begrepen trainer, coachen en/of verzorger, op en rondom de plaats waar de sportbeoefening of de voorbereiding daarop plaatsvindt, waar en hoe dan ook.
Onder sportbeoefening wordt in deze definitie begrepen zowel de sportactiviteiten zelf als alle activiteiten die een directe relatie met die sportbeoefening hebben.

Definitie van het begrip seksuele intimidatie:

 1. Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of toenadering, in verbale of fysieke zin die door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren waaronder mede begrepen seksueel misbruik.
 2. Onder seksuele intimidatie, zoals vermeld in lid 1, zijn mede begrepen de in de artikelen 239 t/m 250 (Titel XIV: misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten.

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon fungeert als eerste aanspreekpunt voor leden (sporters, ouders van sporters, kaderleden en, vrijwilligers met een klacht of een vraag. Een klacht of vraag zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst zo nodig door voor geschikte hulp. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseert en stimuleert hij/zij de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. 

Voor een verdere toelichting over wat onze vertrouwenspersoon kan doen en wie hij en/of zij is zie hiervoor het artikel op onze site: Vertrouwenspersoon - v.v. Moerkapelle (vvmoerkapelle.nl)

3. Vrijwilliger(s)

Vele leden zetten zich in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van kantinemedewerker tot commissielid. Vrijwilligers vormen hét fundament van iedere sportvereniging. Vrijwilligerswerk is op veel uiteenlopende manieren mogelijk binnen v.v Moerkapelle, elke inspanning wordt dan ook zeer gewaardeerd.

Goed gedrag – wat zijn de regels bij v.v. Moerkapelle

 • Toon respect voor anderen, wees vriendelijk en communiceer op een beschaafde manier.
 • v.v.. Moerkapelle toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en scheidsrechters. 
 • Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen, verenigings- eigendommen en opstallen, waarbij een ieder aansprakelijk is voor de door haar/hem aangerichte schade.
 • Het nuttigen van alcoholische dranken is uitsluitend toegestaan in de kantine en op het terras. Ruim afval netjes op.
 • Er geldt een rookverbod in kleedkamers en kantine. Werp sigaretten peuken in de daarvoor bestemde asbakken en niet zo op het terras
 • Op het terrein van v.v. Moerkapelle is het gebruik van drugs ten strengste verboden.
 • Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging en/of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. een gepleegde overtreding. De vereniging verhaalt de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten op het betreffende verenigingslid.
 • Een verenigingslid leeft de verenigingsregels na en is daarop aanspreekbaar. Wanneer de huisregels van de vereniging overtreden worden mag een ieder hem of haar erop aanspreken. Bij een grote overtreding (geweld, racisme etc.) dient het lid zich te verantwoorden bij het bestuur.
 • Van een verenigingslid wordt verwacht dat hij/zij een medelid aanspreekt op diens ontoelaatbaar gedrag in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
 • Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar
 • Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit, waardoor hij/zij zich een waardig representant voor de vereniging toont.
 • Gebruik Social Media (Hyves, Facebook, Twitter, etc.) om elkaar te informeren en om elkaar op een positieve manier te benaderen (Hierover volgt in dit document nog een apart item).

4. De Gedragscodes en -regels

De gedragscodes en -regels vormen een nadere uitwerking van de hierboven genoemde gedragsregels. Gedragscodes gelden in meer of in mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Immers, voor ouders gelden andere gedragscodes dan voor jeugdleden. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden, waar ze ook op aangesproken kunnen worden.

Wij onderscheiden specifieke gedragscodes voor de verschillende doelgroepen:
• Spelers, trainers en leiders, scheidsrechters, ouders / verzorgers, bestuurders, begeleiders en toeschouwers

 • De spelers
  • Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
  • Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
  • Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw eigen mogelijkheden.
  • Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter zowel in woord als gebaar (non-verbale communicatie is ook communicatie).
  • Uitsluitend de aanvoerder van een elftal mag de scheidsrechter attenderen op een mogelijk onjuiste beslissing. Vanzelfsprekend dient dit op een beschaafde wijze te gebeuren.
  • Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
  • Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
  • Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag.
  • Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen.
  • Houd je aan de afspraken die aan het begin van het voetbalseizoen worden gemaakt met betrekking tot trainen, wedstrijden, tijden, afmeldingen, douchen etc.; de trainers/leiders zijn bevoegd, indien noodzakelijk, om passende maatregelen te nemen, bij het niet nakomen van deze regels.
  • Gebruik social media uitsluiten op een positieve manier
 • • Als lid bent u verplicht om het vrijwillgersbeleid  van de vereniging na te leven en vrijwilligerstaken uit te voeren.

 • De trainers en leiders
  • Wees redelijk in uw eisen t.a.v. de tijd, de energie en het enthousiasme van (jeugdige) spelers.
  • Bedenk dat jongeren ook andere interesses kunnen hebben.
  • Je hebt een voorbeeldfunctie voor onze jongeren. Handel als zodanig.
  • Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.
  • Gun alle spelers voldoende speeltijd.
  • Bedenk dat jongeren voor hun plezier spelen en iets willen leren.
  • Wees zelf altijd vroegtijdig aanwezig voor trainingen en wedstrijden en zorg voor een goede voorbereiding.
  • Gebruik passend taalgebruik.
  • Maak kinderen niet belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
  • Winnen én verliezen zijn een onderdeel van het spel.
  • Zorg voor deugdelijk materiaal en veilige omstandigheden.
  • Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechter.
  • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede en bij kinderen passende training.
  • U neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd waarbij uw aanwezigheid gewenst is. U conformeert zich aan het beleid zoals dat door de vereniging wordt vastgesteld.
  • Zorg ervoor dat ieder kind regelmatig een compliment krijgt.
  • Bespreek de gedragscodes regelmatig in trainingen.
  • Zorg ervoor dat uw spelers de gedragscodes en regels naleven.

 • De  Begeleider
  • onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
  • onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
  • mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  • onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatie- middel dan ook.
  • zal tijdens trainingen of stages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
  • heeft de plicht- voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  • zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  • zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter betrokken is. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

  De Scheidsrechter
 • Past de regels toe volgende KNVB richtlijnen en beoordeel ze op niveau en kwaliteit van de wedstrijd.
 • Zorgt ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig ingrijpen.
 • Uw gedrag dient ten alle tijden sportief te zijn. Wees beslist, objectief, neutraal en beleefd bij het constateren van fouten/overtredingen.
 • De regels van het spel dienen voor beide teams gelijk te zijn.
 • Scheidsrechters dienen zorg te dragen voor een goed verloop van de wedstrijd.
 • Attendeer trainers, leiders en toeschouwers op hun gedrag wanneer zei zich niet aan de voor hen gestelde regels houden.

 • De ouders / verzorgers
  • Forceer een kind nooit om deel te nemen aan een sport.
  • Bedenk dat kinderen sporten voor hun eigen plezier en niet voor het uwe.
  • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen en dat afspraken worden nagekomen met betrekking tot trainen, verzamelen en afmelden.
  • Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
  • Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
  • Moedig uw team aan, bemoei u niet met de coaching en teambegeleiding.
  • Val een beslissing van de scheidsrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
  • Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen.
  • Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
  • Maak problemen in eerste instantie bespreekbaar met de leiders/trainers, daarnaast kunt u zich wenden tot de coördinator van de betreffende sector waarin uw kind speelt.
  • Toon betrokkenheid bij de club en vraag u af op welke wijze u zich kunt inzetten voor v.v. Moerkapelle.
  • Bespreek de gedragscodes en regels regelmatig met uw kind(eren).
  • Pesterijen komen helaas in vrijwel elk team voor. Pest uw kind of wordt uw kind gepest? Bespreek dit met uw kind en neem contact op met trainer, leider, coördinator of vertrouwenspersoon.

 • De bestuurders
  • Voer beleid dat gericht is op sportiviteit/fair play binnen uw vereniging en houdt toezicht op een correcte en consequente naleving door betrokkenen. Evalueer het beleid periodiek en stuur waar nodig bij.
  • Stel kaderleden in de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen op gebied van coaching, wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding etc.
  • Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.

 • De toeschouwers
 • Bedenk dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening.
  • Begeef u niet op de velden voor, tijdens en na de wedstrijden.
  • De jeugd voetbalt niet voor uw vermaak, ze zijn ook geen mini prof sporters.
  • Communiceer op een positieve manier en laat onbehoorlijk taalgebruik achterwege.
  • Toon enthousiasme over het spel van zowel uw eigen team als het gast team.
  • Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
  • Maak sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
  • Veroordeel elk gebruik van (verbaal) geweld.
  • Respecteer en accepteer beslissingen van scheidsrechters / wedstrijdleiders.
  • Wees altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.

5. Handhaving van onze regels
v.v. Moerkapelle vindt dat zowel spelers, leiders, trainers, scheidsrechters, coördinatoren, bestuursleden én ouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Van alle betrokkenen wordt derhalve verwacht zich akkoord te verklaren met de opgestelde regels. Voorts roept het bestuur op tot sociale controle! Alle betrokkenen kunnen en moeten elkaar aanspreken op ontoelaatbaar gedrag.

Mocht er (herhaaldelijk) sprake zijn van overtreding van de regels, dan is het bestuur bevoegd sancties op te leggen. Dit zal uiteraard in overleg gaan met de betreffende functionarissen. Sancties kunnen variëren van speelverboden tot een uiteindelijk royement van het betreffende lid. Uiteraard is binnen de V.V. Moerkapelle het Nederlands Recht van kracht.

6. Social Media
Gebruik Social Media als middel om elkaar te informeren. Ook trainers/leiders kunnen hier gebruik van maken. V.V. Moerkapelle benadrukt dat het gebruik van Social Media binnen de vereniging moet voldoen aan de opgestelde gedragsregels.

 

 

 

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!