Normen en Waarden

Normen en Waarden


Normen, Waarden en Fairplay
Voetbalvereniging Moerkapelle
Download

1. Inleiding

In teamverband voetballen, waaraan een ieder met plezier en een veilig gevoel kan deelnemen, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leden, trainers, leiders, spelers, scheidsrechters, ouders en bestuur.

Als bestuur willen wij hiervoor de randvoorwaarden scheppen. Bestuurlijke verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat we de gewenste manier van omgang met elkaar binnen V.V. Moerkapelle vaststellen, elkaar hierover informeren, afspraken maken en er gezamenlijk voor zorgen dat deze afspraken worden gerespecteerd

Als bestuur staan wij voor een club waar sportiviteit en respect zeer hoog in het vaandel staan.
Een club waar iedereen zich thuis voelt en waar we elkaar met respect benaderen of behandelen en met de faciliteiten die wij bieden, omgaan.

Namens het Bestuur van V.V. Moerkapelle

2. V.V. Moerkapelle, een waarde(n)volle vereniging

V.V. Moerkapelle wil ieder lid de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de voetbalsport. Een
vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en achtergrond.

V.V. Moerkapelle wil een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede
ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden wordt herkend als een aantrekkelijke club.

V.V. Moerkapelle heeft 5 basiswaarden geformuleerd die de pijlers vormen waarop de vereniging
functioneert en die een belangrijke richtlijn zijn voor ons dagelijks denken en doen.

• PLEZIER
• RESPECT
• EERLIJKHEID
• BETROKKENHEID
• SPORTIVITEIT

Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van V.V. Moerkapelle. Dus voor alle
leden, leiders/trainers, bestuursleden, ouders/verzorgers, toeschouwers.

3. Vrijwilligers

Vele leden zetten zich in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van kantinemedewerker tot commissielid. Vrijwilligers vormen hét fundament van iedere sportvereniging. Vrijwilligerswerk is op veel uiteenlopende manieren mogelijk binnen V.V. Moerkapelle, elke inspanning wordt dan ook zeer gewaardeerd.

Goed gedrag – wat zijn de regels bij V.V. Moerkapelle

1. Toon respect voor anderen, wees vriendelijk en communiceer op een beschaafde manier.
2. V.V. Moerkapelle toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en scheidsrechters. Bij uitwedstrijden toont V.V. Moerkapelle zich een goede gast.
3. Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen, verenigings- eigendommen en opstallen, waarbij een ieder aansprakelijk is voor de door haar/hem aangerichte schade.
4. Het nuttigen van alcoholische dranken is uitsluitend toegestaan in de kantine en op het terras. Ruim afval netjes op.
5. Er geldt een rookverbod in kleedkamers en kantine.
6. Op het terrein van V.V. Moerkapelle is het gebruik van drugs verboden.
7. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. een gepleegde overtreding. De vereniging verhaalt de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten op het betreffende verenigingslid.
8. Van een verenigingslid wordt verwacht dat hij/zij een medelid aanspreekt op diens ontoelaatbaar gedrag in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
9. Een verenigingslid leeft de verenigingsregels na en is daarop aanspreekbaar. Wanneer de huisregels van de vereniging overtreden worden mag een ieder hem of haar erop aanspreken. Bij een grote overtreding (geweld, racisme etc.) dient het lid zich te verantwoorden bij het bestuur.
10. Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar!
11. Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit, waardoor hij/zij zich een waardig representant voor de vereniging toont.
12. Gebruik Social Media (Hyves, Facebook, Twitter, etc.) om elkaar te informeren en om elkaar op een positieve manier te benaderen (Hierover volgt in dit document nog een apart item).

4. De Gedragscodes

De gedragscodes vormen een nadere uitwerking van de hierboven genoemde gedragsregels.
Gedragscodes gelden in meer of in mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Immers, voor ouders
gelden andere gedragscodes dan voor jeugdleden. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden, waar ze ook op aangesproken kunnen worden.

Wij onderscheiden specifieke gedragscodes voor de verschillende doelgroepen:
• De spelers
• De trainers en leiders
• De scheidsrechters
• De ouders / verzorgers
• De bestuurders
• De toeschouwer

De spelers
Vóór elke thuiswedstrijd geef je je tegenstander een hand, dit wordt door de leider(s) en de betreffende scheidsrechter begeleid.
• Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
• Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
• Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw eigen
mogelijkheden.
• Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter zowel in woord als gebaar (non-verbale communicatie is ook communicatie).
• Uitsluitend de aanvoerder van een elftal mag de scheidsrechter attenderen op een mogelijk onjuiste beslissing. Vanzelfsprekend dient dit op een beschaafde wijze te gebeuren.
• Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
• Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
• Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
• Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag.
• Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken.
• Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen.
• Houd je aan de afspraken die aan het begin van het voetbalseizoen worden gemaakt met betrekking tot trainen, wedstrijden, tijden, afmeldingen, douchen etc.; de trainers/leiders zijn bevoegd, indien noodzakelijk, om passende maatregelen te nemen, bij het niet nakomen van deze regels.
• Gebruik social media uitsluiten op een positieve manier
• Ten behoeve van de gezondheid en hygiëne is het verplicht te douchen na het sporten
• Wordt je gepest of merk jij dat er gepest wordt? Bespreek dit met je trainer, leider of ouders/verzorgers.

De trainers en leiders
• Wees redelijk in uw eisen t.a.v. de tijd, de energie en het enthousiasme van (jeugdige) spelers.
• Bedenk dat jongeren ook andere interesses kunnen hebben.
• Je hebt een voorbeeldfunctie voor onze jongeren. Handel als zodanig.
• Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.
• Gun alle spelers voldoende speeltijd.
• Bedenk dat jongeren voor hun plezier spelen en iets willen leren.
• Wees zelf altijd vroegtijdig aanwezig voor trainingen en wedstrijden en zorg voor een goede
voorbereiding.
• Gebruik passend taalgebruik.
• Maak kinderen niet belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
• Winnen én verliezen zijn een onderdeel van het spel.
• Zorg voor deugdelijk materiaal en veilige omstandigheden.
• Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechter.
• Blijf op de hoogte van de beginselen van goede en bij kinderen passende training.
• U neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd waarbij uw aanwezigheid gewenst is. U conformeert zich aan het beleid zoals dat door de vereniging wordt vastgesteld.
• Zorg ervoor dat ieder kind regelmatig een compliment krijgt.
• Bespreek de gedragscodes regelmatig in trainingen.
• Pesterijen komen helaas in vrijwel elk team voor. Probeer dit echter tijdig te signaleren en op te lossen, zo nodig in overleg met ouders.
• Zorg ervoor dat uw spelers de gedragscodes naleven.

De Scheidsrechters
• Pas de regels toe volgende KNVB richtlijnen en beoordeel ze op niveau en kwaliteit van de wedstrijd.
• Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig ingrijpen.
• Uw gedrag dient ten alle tijden sportief te zijn. Wees beslist, objectief, neutraal en beleefd bij het constateren van fouten/overtredingen. De regels van het spel dienen voor beide teams gelijk te zijn.
• Scheidsrechters dienen zorg te dragen voor een goed verloop van de wedstrijd.
• Attendeer trainers, leiders en toeschouwers op hun gedrag wanneer zei zich niet aan de voor hen gestelde regels houden.

De ouders / verzorgers
• Forceer een kind nooit om deel te nemen aan een sport.
• Bedenk dat kinderen sporten voor hun eigen plezier en niet voor het uwe.
• Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen en dat afspraken worden nagekomen met betrekking tot trainen, verzamelen en afmelden.
• Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
• Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
• Moedig uw team aan, bemoei u niet met de coaching en teambegeleiding.
• Val een beslissing van de scheidsrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
• Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen.
• Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
• Maak problemen in eerste instantie bespreekbaar met de leiders/trainers, daarnaast kunt u zich wenden tot de coördinator van de betreffende sector waarin uw kind speelt.
• Toon betrokkenheid bij de club en vraag u af op welke wijze u zich kunt inzetten voor V.V. Moerkapelle.
• Bespreek de gedragscodes regelmatig met uw kind(eren).
• Pesterijen komen helaas in vrijwel elk team voor. Pest uw kind of wordt uw kind gepest? Bespreek dit met uw kind en neem contact op met trainer, leider, coördinator of vertrouwenspersoon.

De bestuurders
• Voer beleid dat gericht is op sportiviteit/fair play binnen uw vereniging en houdt toezicht op een correcte en consequente naleving door betrokkenen. Evalueer het beleid periodiek en stuur waar nodig bij.
• Stel kaderleden in de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen op gebied van coaching, wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding etc.
• Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.

De toeschouwers
• Bedenk dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening.
• Begeef u niet op de velden voor, tijdens en na de wedstrijden.
• De jeugd voetbalt niet voor uw vermaak, ze zijn ook geen mini prof sporters.
• Communiceer op een positieve manier en laat onbehoorlijk taalgebruik achterwege.
• Toon enthousiasme over het spel van zowel uw eigen team als het gast team.
• Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
• Maak sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
• Veroordeel elk gebruik van (verbaal) geweld.
• Respecteer en accepteer beslissingen van scheidsrechters / wedstrijdleiders.
• Wees altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.

5. Handhaving van onze regels
V.V. Moerkapelle vindt dat zowel spelers, leiders, trainers, scheidsrechters, coördinatoren, bestuursleden én ouders een verantwoordelijkheid hierin hebben. Van alle betrokkenen wordt derhalve verwacht zich akkoord te verklaren met de opgestelde regels. Spelers dienen met elkaar voor aanvang van ieder seizoen het Normen en Waarden Document te ondertekenen. Voorts roept het bestuur op tot sociale controle! Alle betrokkenen kunnen en moeten elkaar aanspreken op ontoelaatbaar gedrag.

Mocht er (herhaaldelijk) sprake zijn van overtreding van de regels, dan is het bestuur bevoegd sancties op te leggen. Dit zal uiteraard in overleg gaan met de betreffende functionarissen. Sancties kunnen variëren van speelverboden tot een uiteindelijk royement van het betreffende lid. Uiteraard is binnen de V.V. Moerkapelle het Nederlands Recht van kracht.

6. Social Media
Gebruik Social Media als middel om elkaar te informeren. Ook trainers/leiders kunnen hier gebruik van maken. V.V. Moerkapelle benadrukt dat het gebruik van Social Media binnen de vereniging moet voldoen aan de opgestelde gedragsregels.

 

 

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!