Cookie beleid vv Moerkapelle

De website van vv Moerkapelle is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

PrivacyStatement

PrivacyStatement


Privacy Statement
Voetbalvereniging Moerkapelle
Download

1. Inleiding
Dit is de privacy statement van v.v. Moerkapelle gevestigd te Moerkapelle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 29019923.

v.v. Moerkapelle is een  voetbalvereniging, opgericht 1 september 1929, die zich zoals in de statuten is verwoord ten doel stelt: “het doen beoefenen en bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van beroepsvoetbal”.
v.v. Moerkapelle hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Organisaties die persoonsgegevens verwerken dienen op basis van de Algemene verordening persoonsgegevens (hierna AVG) personen van wie zij persoonsgegevens verwerken (betrokkenen) hierover informeren. Dit gebeurt in de praktijk vaak door middel van een zogenoemd ‘privacy statement’: een verklaring van de verwerkingsverantwoordelijke (de partij die beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier) aan de betrokkenen.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan [email protected]

Wij doen ons uiterste best uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. v.v. Moerkapelle houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als v.v. Moerkapelle zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

2. Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

v.v. Moerkapelle
Wildvaan 2
Moerkapelle

E-mail:  [email protected] of een van de bestuursleden van v.v. Moerkapelle.

3. Verwerking van persoonsgegevens
3.1 Verwerking van persoonsgegevens van leden
In onderstaande tabel kunt u eenvoudig terugvinden met welk doel wij welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangt.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Onderzoeken of u lid kan worden

en

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

 

·         Voornaam

·         Achternaam

·         Adres

·         Geboortedatum

·         Telefoonnummer

·         E-mail adres

·         ID (leider)

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de vereenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens binnen 4 weken verwijderd.
 
Voor leiders geldt dat de informatie bewaard word zolang de functie word uitgevoerd.

NVT

Administratie

·         Voornaam

·         Achternaam

·         Adres

·         Telefoonnummer

·         E-mail adres

·         Bankgegevens

·         Betaalgegevens

·         BSN

·         Foto

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Boekhouder

Accountant

Belastingdienst

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

·         Voornaam

·         Achternaam

·         E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang als men aangemeld is.

E-marketingtools

Website tool

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

·         Voornaam

·         Achternaam

·         E-mailadres

Toestemming

Zolang als men aangemeld is.

Sponsoren

Andere verenigingen

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

·         Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

·         IP-gegevens

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

Website-beheerder

Analytics tools website

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

·         Voornaam

·         Achternaam

·         Adres

·         Telefoonnummer

·         E-mail adres

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT

Beveiliging

·         beveiligingscamera

NVT

Beelden worden 4 weken in beveiligde omgeving bewaard en daarna automatisch gewist. 

Complex beheerder 

Social media / Website

·         Foto's / video / berichten

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken

Communicatie / commissies / website beheer


Persoonsgegevens van leden worden door v.v. Moerkapelle verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
· Administratieve doeleinden;
· Communicatie over een opdracht en/of uitnodigingen;
· Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan v.v. Moerkapelle de in de bovenstaande tabel genoemde  persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door v.v. Moerkapelle opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de looptijd van de overeenkomst (lidmaatschap en/of donateur, sponsoring of elk ander contract dat u met v.v. Moerkapelle bent aangegaan) en daarna alleen in de financiële-/ledenadministratie.

3.2 Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door v.v. Moerkapelle verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
· Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
· Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
· De arbeidsovereenkomst.
· Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan V.v. Moerkapelle de volgende persoonsgegevens van u vragen:
· Voornaam;
· Tussenvoegsel;
· Achternaam;
· Telefoonnummer;
· E-mailadres;
· Geboortedatum;
· Salarisgegevens;
· Kopie ID;
· BSN-nummer;
· Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door v.v. Moerkapelle opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële-/ledenadministratie voor maximaal 7 jaar.

3.3 Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan v.v. Moerkapelle geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

· Het verzorgen van de internetomgeving;
· Het verzorgen van de ledenadministratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

3.4 Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken.

3.5 Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

3.6 Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

3.7 Bewaartermijn
v.v. Moerkapelle bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

3.8 Beveiliging
v.v. Moerkapelle treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
· Alle personen die namens v.v. Moerkapelle van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
· Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
· Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
· Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke- of technische incidenten;
· Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

4. Cookies: In kaart brengen websitebezoek
v.v. Moerkapelle gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen.

5. Links naar andere website
De website van v.v. Moerkapelle kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van v.v. Moerkapelle. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. v.v. Moerkapelle raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

6. Wijziging van het privacy beleid
v.v. Moerkapelle actualiseert haar privacybeleid zodra nodig om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. v.v. Moerkapelle raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

7. Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

8. Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

E-mail:  [email protected] of 1 van de bestuursleden van v.v. Moerkapelle.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!