Reglement vrijwilligersbeleid - v.v. Moerkapelle

Reglement vrijwilligersbeleid

Reglement vrijwilligersbeleid


Reglement vrijwilligersbeleid v.v. Moerkapelle

 Download

1. Inleiding

Een vereniging wordt gedragen door vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan ook uw vereniging v.v. Moerkapelle niet bestaan. Alle vrijwilligers samen, werken aan het versterken van v.v. Moerkapelle, gericht op een optimale bloei en verenigingssfeer. Bepaalde (beleids)keuzes dienen helder en rechtlijnig te zijn, maar ook tijdig, open en volledig naar de leden gecommuniceerd te worden. Daarbij moet ruimte zijn om te discussiëren, waarbij de leden en het bestuur naar elkaar luisteren. Zo creëert het bestuur draagvlak onder de leden, krijgen de leden meer binding met de vereniging en hebben beide de motivatie om aan “hun eigen stukje v.v. Moerkapelle” te werken.

De leden hebben zich tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering van 23 april  2014 geconformeerd aan het voorstel van het bestuur om een systeem inzake het vrijwilligersbeleid in te voeren. Uit het oogpunt van binding met de vereniging wordt een bepaalde bijdrage door de leden als vanzelfsprekend geacht. Seizoen 2014-2015 zijn we met de verplichte vrijwilligerstaken gestart en uit de praktijk is gebleken dat we de regelgeving wat strakker moeten aanhalen.

De uitgangspunten van dit vrijwilligersplan zijn eenduidig:

  • Je MAG lid worden van VV Moerkapelle;
  • Je krijgt dan een RECHT op het spelen van wedstrijden;
  • Je hebt de PLICHT om bij te dragen in de organisatie van VV Moerkapelle.

2. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

-       Vereniging: Voetbalvereniging Moerkapelle

-       Lid: Een ieder die op grond van het lidmaatschap als junior of senior, al dan niet spelend in één van de door de vereniging in de competitie ingeschreven elftallen, bij de vereniging staat ingeschreven.

-       Dienst: Door de vereniging vastgestelde werkzaamheden, al dan niet met vastgestelde uren, die verricht moeten worden.

-       Verenigingsjaar: Periode van 1 juli van enig kalenderjaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

-       Commissie: Een orgaan bestaande uit een aantal leden die specifieke werkzaamheden verrichten voor de vereniging.

-       Deelnemer: Het lid of ouder van het lid  die de werkzaamheden inzake vrijwilligersbeleid uitvoert.

-       Vrijwilligerscommissie: De commissie die door het bestuur van de vereniging met de organisatorische, administratieve en controlerende zaken met betrekking tot het vrijwilligersbeleid is belast.

 

3. Regels voor vrijwilligers

 -   V.V. Moerkapelle hanteert normen en waarden en wil deze ook uitdragen. Deze zijn terug te               vinden in de bijlage ‘normen, waarden en fairplay’ welke ook terug te vinden is op de website van V.V. Moerkapelle. De V.V. Moerkapelle verwacht dat ook de leden / vrijwilligers zich hieraan houden. Immers hebben zij vaak een voorbeeldfunctie en zijn zij “het gezicht van de vereniging”.

 -  Vrijwillig betekent niet vrijblijvend. De vrijwilliger draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de    werkzaamheden die hij/zij voor V.V. Moerkapelle verricht.

 -  Leden kunnen zich opgeven voor bepaalde werkzaamheden, maar ook nieuwe ideeën en initiatieven zijn welkom.


4. Deelname

De verplichting tot het verrichten van werkzaamheden voor het vrijwilligersbeleid van het spelend lid dat tijdens het verenigingsjaar 12 wordt, gaat in aan het begin van het volgende verenigingsjaar. De commissie zal ten aanzien van jeugdleden rekening houden met de tijdstippen waarop deze dienen te worden uitgevoerd. Voor leden onder de 12 jaar en leden die gedurende het lopende verenigingsjaar 12 jaar worden, geldt dat de ouders/verzorgers deze werkzaamheden dienen te vervullen tot het einde van het verenigingsjaar. Wanneer er meerdere jeugdspelers per gezin zijn waarvoor de ouders/verzorgers werkzaamheden voor dienen te vervullen, wordt dit per gezin gezien als één lid. De seniorleden en jeugdleden ouder dan 12 jaar dienen wel zelf hun eigen vrijwilligerstaken uit te voeren.

5. Keuze werkzaamheden

Er kan gekozen worden uit de volgende werkzaamheden:

-       Bardienst (vanaf 16 jaar)

-       Oud papier ophalen (vanaf 12 jaar)

-       Assistent leider pupillen (vanaf 16 jaar)

-       Assistent trainer pupillen (vanaf 14 jaar)

-       Scheidsrechter jeugdwedstrijden (vanaf 12 jaar)

-       Scheidsrechter senioren (vanaf 18 jaar)

-       Andere werkzaamheden. Door de commissie te bepalen werkzaamheden.

-       Ontvangst (vanaf 18 jaar)

Leden kunnen de keuze voor de werkzaamheden en voorkeursdata aangeven via de website van v.v. Moerkapelle. De mogelijkheid tot het doorgeven van voorkeuren is er tot 15 september. Wanneer leden voor deze sluitingsdatum geen voorkeursdatum en/of werkzaamheden hebben doorgegeven, is de vereniging vrij om het lid zelf in te delen voor werkzaamheden inzake het vrijwilligersbeleid.

6. Nieuwe leden

Een kandidaat-lid wordt eerst definitief als lid van de vereniging nadat hij/zij, of indien onder de 12 jaar de ouders/verzorgers, zich akkoord heeft/hebben verklaard met de voorwaarden die zijn vastgelegd in dit reglement. Bij aanmelding als lid dient er een keuze gemaakt te worden voor een bijdrage aan het vrijwilligersbeleid. Het reglement inzake vrijwilligersbeleid is te vinden op de website of op te vragen via de vrijwilligerscommissie.
 

7. De omvang van de taak

Het bestuur kan aan het begin van een verenigingsjaar de omvang van de taak vaststellen dat iedere deelnemer zich beschikbaar moet stellen voor het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot het vrijwilligersbeleid. Per seizoen dienen er twee diensten van de werkzaamheden zoals genoemd onder paragraaf 5. Keuze werkzaamheden uitgevoerd te worden.

Door de vrijwilligerscommissie wordt het lid per email of per telefoon op de hoogte gebracht van de dienst. Wanneer dit per email gebeurt dient dit minimaal één week van tevoren te gebeuren.

Is het lid niet in staat om de vrijwilligerstaak uit te voeren dan dient deze zelf voor vervanging te zorgen. Dit dient vooraf aan de vrijwilligerscommissie te worden gemeld.

In bijzondere gevallen kan de commissie helpen met het zoeken naar een vervanger.

Voldoet het lid 6 weken voor het einde van het seizoen niet aan het twee keer volbrengen van de vrijwilligerstaak, wordt er een sanctie opgelegd.

 

8. Instructies werkzaamheden

De vrijwilligerscommissie geeft  informatie wie het aanspreekpunt voor de deelnemer is. Instructies van de te verrichten werkzaamheden zullen aan de deelnemer worden gegeven door het aanspreekpunt  van de vrijwilligerscommissie waarvoor de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

9. Vrijstelling

Vrijgesteld van werkzaamheden inzake vrijwilligersbeleid zijn leden die, op grond van hun deelname aan het bestuur, commissies of anderen die werkzaamheden door het bestuur benoemd reeds voor de vereniging uitvoeren. Bij beëindiging van de werkzaamheden van de hierboven benoemde functies vervalt de vrijstelling.

10. Wijzigen van werkzaamheden

De vereniging gaat er van uit dat een ieder met ingang van het nieuwe verenigingsjaar dezelfde werkzaamheden zal verrichten als het jaar daarvoor. Een andere voorkeur dient men voor 15 september door te geven aan de vrijwilligerscommissie. De vereniging zal zo veel mogelijk aan de wensen van de deelnemer tegemoet komen, doch kan in een voorkomend geval aan de deelnemer een bepaalde taak toewijzen.

Het toezicht op en de registratie van de werkzaamheden onder het vrijwilligersbeleid geschiedt door de vrijwilligerscommissie.

 

11. Dienst vergeten

Bij de eerste keer volgt er een waarschuwing en dient de dienst in overleg met de commissie, zo snel mogelijk doch binnen 6 weken te worden ingehaald. Bij de tweede keer wordt er een sanctie opgelegd.

 

12. Sancties bij verzuim

Sanctie eerste verzuim

Wanneer een lid voor de eerste keer in een seizoen verzuimt dan wel is vergeten, dan krijgt deze een waarschuwing. De dienst inzake vrijwilligersbeleid dient na overleg met de commissie, zo snel mogelijk doch binnen 6 weken ingehaald te worden.

Sanctie tweede verzuim

Bij een tweede verzuim in een seizoen tijd wordt er een extra vrijwilligerstaak  toegewezen. Ook deze extra taak inzake vrijwilligersbeleid dient na overleg met de commissie, zo snel mogelijk doch binnen 6 weken ingehaald te worden.

Sanctie derde verzuim

Bij een derde verzuim in een seizoen tijd volgt er een uitsluiting van trainingen en het spelen van wedstrijden totdat de taken volbracht zijn.

 

13. Aansprakelijkheid

De vereniging is aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit werkzaamheden die onder het vrijwilligersbeleid worden uitgevoerd, tenzij de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van de deelnemer en voor zover schades gedekt worden door de aansprakelijkheidsverzekering die de KNVB hiervoor heeft afgesloten. Deze verzekering biedt naar de geldende maatstaven voldoende waarborgen ter dekking van geleden schades aan de eigendommen en persoonlijk letsel van de deelnemer.

 

14. Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de beslissing van het bestuur bindend.

De voor v.v. Moerkapelle geldende Normen, waarden en Fairplay vind u op deze pagina
Dit reglement is tot stand gekomen in samenwerking met de vrijwilligerscommissie van de V.V. Moerkapelle en is door het bestuur mee ingestemd op 4 augustus 2015.

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!